GDPR


 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  - dále jen GDPR -  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů.

 

Správce osobních údajů:

Podle čl. 12 GDPR Vás společnost TECHKO, spol. s r.o. se sídlem Průmyslová 368, 679 21 Bořitov,

IČ: 440 17 235, DIČ: CZ44017235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3613,

informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

e-mail: techko@techko.cz

telefon: +420 532 227 297

datová schránka: dcd6ip5

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Správce osobních údajů – společnost TECHKO, spol. s r.o. – není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 GDPR.

Účel zpracování osobních údajů:

§  oprávněné zájmy správce či třetí strany, kromě případů uvedených v GDPR

§  plnění smlouvy

§  plnění zákonných povinností

§  účely obsažené v souhlasu subjektu údajů

§  za účelem ochrany majetku a zdraví (kamerový systém)

§  vedení personální evidence zaměstnanců pro účely plnění pracovněprávních smluv a povinností dle zákoníku práce a dalších předpisů

§  marketingové účely

 

Kategorie subjektů údajů:

§  zaměstnanec správce

§  uchazeč o zaměstnání

§  zákazník správce

§  dodavatel

§  dopravce

§  návštěvník a další osoby, které se pohybují v areálu správce a které jsou monitorovány kamerovým systémem

§  další osoby, které jsou ve smluvním vztahu se správcem (např. zaměstnanci společného správce)

 

Kategorie dotčených osobních údajů:

§  základní osobní identifikační údaje a adresní údaje pro uzavření a plnění smlouvy

§  kontaktní údaje

§  popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému)

§  další údaje pro plnění smlouvy

 

 

Kategorie příjemců osobních údajů:

§  zpracovatel

§  smluvní partneři

§  státní orgány a další, se kterými jsme ve styku v rámci plnění zákonných povinností

§  další příjemci, závisí na účelu zpracování

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy

a dále po dobu, po kterou je společnost TECHKO, spol. s r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů

nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování,

anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů:

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

§  právo na poskytnutí informací

§  právo na přístup k vlastním osobním údajům

§  právo na opravu nepřesných nebo a opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů; dále o právo) požadovat vysvětlení v případě

podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány

v rozporu s právními předpisy

§  právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány,

anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně

§  právo na omezení zpracování osobních údajů

§  právo na přenositelnost osobních údajů

§  právo vznést námitku proti zpracování

§  právo podat stížnost orgánu dozoru, pokud se domníváte, že Vaše údaje nejsou zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů

 

Prohlášení:

Společnost TECHKO, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s požadavky právních předpisů pro ochranu osobních údajů.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je veřejně přístupná na webových stránka společnosti:

www.techko.cz.

 

V záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obracet na: ing. Danu Ludvíkovou

telefon: 532 227 140, e-mail: ludvikova@techko.cz